Pàgines

dissabte, 3 de gener de 2009

El Cmap Tools i els mapes conceptuals

Abans de parlar concretament del programa, crec que és bo que sapiguem que és un mapa conceptual:

El mapa conceptual és una tècnica que permet la representació del coneixement de manera gràfica.

El mapa conceptual va ser desenvolupat per Joseph D. Novak a la dècada dels 60 en base a les teories d’aprenentatge significatiu de David Ausbel.

Segons Novak els coneixements es poden adquirir de dues maneres:

Aprenentatge per descobriment: Aprenentatge que usen els infants quan adquireixen els primers conceptes i el llenguatge.

Aprenentatge receptiu: És el que s’aprèn a les escoles i com aprenen els adults. A l’escola els alumnes memoritzen definicions de conceptes, però no arriben a entendre el significat dels conceptes.

Com a alternativa, Novak proposa el que ell anomena aprenentatge actiu, en base al qual, quan s’elabora un mapa conceptual l’estudiant ha d’establir relacions entre els conceptes, el que implica un procés actiu.

Segons Novak, els mapes conceptuals són:

 1. Estratègia: Ajuda als alumnes a aprendre i facilita la feina organitzativa del professor.
 2. Mètode: possibilita captar el significat del material d’estudi que s’utilitza.
 3. Recurs: fa possible presentar un resum esquemàtic amb ordre jeràrquic dels conceptes apresos.

Elements d’un mapa conceptual:

 1. Conceptes: Són les definicions i la matèria en si.
 2. Paraules d’enllaç: Són paraules de diferents categories com preposicions, conjuncions, adverbis, que no són conceptes, i que s’utilitzen per a establir un contacte per enllaçar conceptes.

Com s’elabora un mapa conceptual?

 1. Recollida de conceptes: Caldrà llegir amb cura el text a partir del qual es vol elaborar el mapa conceptual.
 2. Pluja d’idees: Proposar-se el concepte principal a partir del qual es vol treballar
 3. Selecció de conceptes: A partir de la proposta presentada, fer una selecció d’aquelles coses que es consideren importants, i destacar aquells que no tinguin una relació directe amb el concepte proposat.
 4. Jerarquització dels conceptes: La següent fase comporta la classificació dels conceptes, classificar-los segons la seva importància, el que marcarà el seu posicionament dins del mapa.
 5. Establir les relacions entre conceptes: La darrera de les fases seria establir el sistema de relacions entre conceptes, emprant paraules d’enllaç.
Aquí teniu un vídeo on sens explica el que és un mapa conceptual:Un cop donada la informació de que és i com es fa un mapa conceptual, explicaré en concret el programa de realització de mapes conceptuals Cmap Tools

Aquest programa ha estat desenvolupat per l’Institute for Human & Machine Cognitions de Florida. En l’equip que s’ha encarregat del seu desenvolupament hi figura el mateiz Joseph D. Novak, pare dels mapes conceptuals.

El Cmap Tools és un programa gratuït per als centres educatius i entitats sense ànim de lucre, i estan sorgint noves versions del programa. En aquets moments està traduït al castellà (entre altres llengües). S’ha de dir que la comunitat hispana de Cmap Tools és la segona en importància, després de l’anglesa.

La traducció al català del programa ja està enllestida, però encara no està implementada al programa, tot i que es preveu que amb poc temps els catalanoparlants podem gaudir d’aquest programa amb la nostra llengua.

Les principals característiques que podem destacar del programa són:

 1. Crear mapes conceptual de qualsevol tipus, establint totes les relacions entre objectes.
 2. Als conceptes es poden associar tota classe de recursos, només existint les limitacions que marquen els ordinadors: qualsevol fitxer que funcioni a un ordinador es pot convertir en un recurs del programa.
 3. Els mapes poden ser exportats a diferents formats, com gràfic, PDF o pàgina web.
 4. Permet el treball col·laboratiu a Internet, en possibilitar compartir els mapes emprant servidors especialitzats.
 5. Aquesta col·laboració es pot fer de manera síncrona o de manera asíncrona.

El programa es pot descarregar al següent enllaç: http://cmap.ihmc.us/download/

Exemples de mapes fets amb el Cmap Tools:Vídeos sobre Cmap Tools:


Imatge

Imatge
L'educació és a l'escola i a CASA!